ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • รางวัลคนดีคนเก่งของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ
 • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
 • รู้ทันกลโกง เตือนภัยออนไลน์
 • Banner App Moac
 • ยอยักษ์ ปากประ
 • สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  เขต
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • COOP SHOPTH.net สินค้ามาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  • การรับจดทะเบียนสหกรณ์
  • การรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
  • การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงินเกิน 5 ล้านบาท

  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • COOP SHOPTH.net สินค้ามาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  • การรับจดทะเบียนสหกรณ์

  • การรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์

  • การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  กรมบัญชีกลาง

  เมนูอื่นๆ

  Action Plan
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  งบทดลองรายเดือน
  ระบบโปรไฟล์สหกรณ์
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  E Office
  Email สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
  ITA สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
  Infographic สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
  CPS
  Mobile Application

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  Youtube
  จังหวัดพัทลุง
  Entrythailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
  ภาพประกอบเว็บไซต์ Freepik.com ,Pixabay.com ,Pngtree.com

  BACK TO TOP